Regulamin

Zasady korzystania z usług sklepu SoSunny.pl

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sosunny.pl

Sklep internetowy „SoSunny” działający pod adresem www.sosunny.pl obsługiwany jest przez firmę TNN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Niska 25/1, 01-046, NIP: 527-267-66-88

II. Warunki dokonywania zakupów

Sklep „SoSunny” prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż produktów dostępna jest pod adresem www.sosunny.pl/sklep

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail z informacją o złożonym zamówieniu. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór płatności i sposobu przesłania wybranego produktu, bądź produktów. Realizacja zamówienia i wysyłka następuje po opłaceniu zamówienia wybraną formą płatności.

Czas realizacji zamówienia wynosi 1 – 60 dni od dnia zarejestrowania wpływu należytej kwoty na konto sklepu.

Potwierdzenie zakupu zostaje wysłane w formie elektronicznej na adres podany w formularzu zamówienia. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być realizowane częściowo czy w całości anulowane. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże objęte są ograniczoną liczbą towarów.

Realizacja zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

Kupujący za zamówione towary może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przelewem bankowym na konto sklepu
  • lub za pomocą Przelewy24 – obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu.
  • bądź też poprzez płatność kartą – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami). Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

III. Reklamacje i zwroty

Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę. Jeżeli sklep „SoSunny” nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (na adres mailowy kontakt@sosunny.pl) przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę), w przypadku jego braku reklamacja lub zwrot nie zostanie uwzględniona.

W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, w tej samej formie w jakiej była dokonana płatność, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży.

Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SoSunny.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

g) zawartej w drodze aukcji publicznej,

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. Kontakt w sprawie reklamacji: 505 800 784.

IV. Postanowienia końcowe

Sklep „SoSunny” zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” z późniejszymi zmianami. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.

Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym weryfikacji jakości oferowanych usług, kontaktu z Klientami sklepu, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@sosunny.pl 

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Kupujący może zgłaszać drogą mailową pod adresem: kontakt@sosunny.pl. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.